Czy kosztami windykacji można obciążyć dłużnika?

windykacja

Windykacja należności nie zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów przez wierzyciela, który chce odzyskać zaległości od dłużnika. Dlatego coraz częściej – biorąc pod uwagę, że liczba wszczynanych windykacji systematycznie rośnie – pojawia się pytanie, czy tymi kosztami można obciążyć dłużnika? Okazuje się, że tak – trzeba tylko podjąć odpowiednie działania.

Co obejmują koszty windykacji?

Od dłużnika można odzyskać koszty windykacji zarówno wtedy, gdy była ona przeprowadzana w ramach postępowania polubownego, jak i wówczas, kiedy wierzyciel zdecydował się na drogę sądową i egzekucyjną. Co prawda, w każdym z tych przypadków odzyskiwanie należności od dłużnika wygląda nieco inaczej, to jednak zawsze cel pozostaje ten sam: zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Również katalog kosztów związanych z tymi procedurami wygląda nieco inaczej, jednak zawsze można odzyskać je od dłużnika.

Koszty dochodzenia należności na etapie polubownym reguluje art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403). Zgodnie z ww. ustawą rekompensata przysługuje wierzycielowi. Chodzi tutaj o np. prowizję firmy windykacyjnej, która jest pobierana od skutecznie odzyskanych należności.

W przypadku egzekucji komorniczej możemy mówić o dwojakiego rodzaju kosztach: postępowania sądowego, w wyniku, którego wierzyciel uzyskał orzeczenie potwierdzające jego prawa oraz kosztach samej egzekucji. Chodzi tu m.in. o opłatę od pozwu i opłatę egzekucyjną.

Jak odzyskać koszty windykacji?

Zgodnie w ww. ustawą można odzyskiwać koszty po zakończonym procesie windykacji. Zatem po wyegzekwowaniu należności od dłużnika przez firmę windykacyjną, wierzyciel obciąża dłużnika na podstawie noty prowizją pobraną od firmy windykacyjnej.

Postepowanie przed sądem otwiera również możliwość domagania się od dłużnika zwrotu całości kosztów postępowania – zarówno sądowego, jak i komorniczego. W praktyce wygląda to tak, że koszty te dolicza się do wysokości należności głównej. Mówiąc inaczej komornik egzekwuje od dłużnika zarówno samą kwotę zaległości, jak i wszystkie koszty, jakie wierzyciel poniósł w celu jej odzyskania.

Czy każdy może odzyskiwać koszty windykacji?

Jeżeli roszczenie wierzyciela jest związane z transakcją handlową (jak wskazuje nam nazwa ustawy o nadmiernych opóźnieniach transakcjach handlowych), może on obciążyć dłużnika rekompensatą za koszty dochodzenia należności w myśl ww. ustawy.

W rozumieniu przepisów Ustawy transakcja handlowa to umowa, której stronami są podmioty wykonujące działalność gospodarczą, zatem jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywile i spółki prawa handlowego – w skrócie przedsiębiorcy.

Zatem osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności, a np. pożyczyły pieniądze innej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie będę mogły obciążyć dłużnika kosztami prowizji pobranej przez firmę windykacyjną. Będą mogły natomiast odzyskać od dłużnika wszystkie koszty sądowe i egzekucyjne poniesione w procesie sądowym i egzekucyjnym.

PORADY EKSPERTÓW

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO