Zakup wierzytelności

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI TO NAJPROSTSZY SPOSÓB NA SZYBKIE UZYSKANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ZAMROŻONYCH W FAKTURACH, KTÓRYCH TERMIN PŁATNOŚCI JUŻ MINĄŁ.

KUPNO WIERZYTELNOŚCI – SKUP DŁUGÓW

Sprzedaż długów to jeden ze sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Cesja wierzytelności będąca umową cywilnoprawną jest w pełni legalnym środkiem pozwalającym przenieść zobowiązania na nowego wierzyciela (art. 509 i nast. kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93].).

Jak przebiega proces kupna wierzytelności?

Przedstawienie indywidualnej oferty zakupu wierzytelności następuje po bezzwłocznej weryfikacji dokumentów, oszacowaniu sytuacji finansowej dłużnika oraz sporządzeniu wyceny zobowiązania. Kalkulacja wierzytelności wykonywana jest na podstawie opinii prawnej dokumentacji oraz ocenie jej ryzyka.

Wycena wierzytelności nie zobowiązuje do podpisania umowy.

Po zaakceptowaniu przez klienta złożonej propozycji kupna wierzytelności następuje finalizacja transakcji w oparciu o podpisanie umowy będącej cesją wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności nie wymaga zgody dłużnika!

Wyjątek stanowią należności, które w umowie posiadają zapis o zakazie cesji.

Wypłacane środki przekazywane są na dowolny, wskazany przez klienta numer rachunku bankowego – istnieje możliwość wykonania przelewu pieniędzy na konto kontrahenta, któremu klient firmy Subra zalega z płatnościami.

Firma Subra jako jedna z nielicznych na rynku kupuje wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego, pożyczek oraz innych stosunków prawnych.

Możliwa jest sprzedaż wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych.

  • Wierzytelności wymagalne to wszystkie należności, których termin zapłaty minął.
  • Wierzytelności niewymagalne to należności, które powstają wraz z podpisaniem umowy, natomiast termin spłaty zadłużenia nie został przekroczony. W sytuacji, gdy zobowiązanie nie zostanie spłacone w wyznaczonym terminie, wówczas należność osiąga status wierzytelności wymagalnej.

Co można zyskać sprzedając wierzytelność?

  • Natychmiastową zapłatę za zaległe należności
  • Poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Brak ryzyka związanego z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego
  • Zachować dobre relacje z kontrahentem (prolongata terminu płatności)
  • Wyeliminowanie ryzyka związanego z upadłością dłużnika

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

PORADY
EKSPRETÓW

Na czym polega windykacja? Jak odzyskać pieniądze? Czy warto prowadzić monitoring płatności? Zapoznaj się z naszymi poradami i dowiedz się więcej o skutecznym odzyskiwaniu należności.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO