Przedawnienie długu – co warto wiedzieć na ten temat?

przedawnienie długu

O tym, że długi należy spłacać, wie każdy. Jednak nie zawsze wiadomo, że wraz z biegiem lat dług ulega przedawnieniu, nawet jeżeli należność nie została ostatecznie uiszczona. Jaki jest okres przedawnienia dla zobowiązań i czy możliwe jest przerwanie biegu przedawnienia?

Kiedy dług ulega przedawnieniu?

Przedawnienie długu to sytuacja, w której dłużnik, po upływie określonego terminu, może zgodnie z prawem i w pełni legalnie uchylić się od spłacenia swojego zobowiązania względem wierzyciela.

Termin przedawnienia długu jest określany przepisami Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi ustalono podstawowy termin przedawnienia, który wynosi:

  • 3 lata – gdy przedawnienie długu dotyczy roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • 6 lat – możliwe przedawnienie długu wynikającego z roszczeń majątkowych oraz takich, które zostały potwierdzone sądownie.

 

Musisz także wiedzieć, że ustalone zostały odrębne terminy w przypadku długów wynikających, na przykład z niezapłaconego mandatu (1 rok), należności z tytułu czynszu (3 lata), zobowiązań (długów) spadkowych (6 lat), wierzytelności względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (10 lat). W niektórych sytuacjach nie może dojść do takiego rozwiązania. Mowa tu przede wszystkim o przedawnieniu długu bankowego w przypadku kredytu hipotecznego.

Spore grono dłużników upatruje w procesie prawomocnego przedawnienia długu szansy na uniknięcie spłaty swojego zadłużenia. O ile w świetle prawa jest to możliwe, o tyle należy mieć świadomość, że termin przedawnienia zobowiązania może być liczony odmiennie dla każdego rodzaju długu – w przypadku znacznego zadłużenia, w dodatku z tytułu różnych roszczeń, dłużnik musi mieć to na uwadze!

Jak liczyć okres przedawnienia – kiedy następuje przedawnienie długu?

O tym, że może mieć miejsce przedawnienie roszczeń decyduje, w pewnym sensie oczywiście, sam wierzyciel. Do przedawnienia długu dojść może bowiem tylko wtedy, gdy w określonym prawnie terminie wierzyciel nie podejmie żadnych kroków mających na celu odzyskanie należności.

Bieg przedawnienia może być liczony na różne sposoby, w zależności od charakteru zadłużenia – w przypadku chociażby zobowiązań podatkowych należy naliczać go od końca roku kalendarzowego, w którym dług ten powstał. Co więcej, aby faktycznie do przeterminowania długu doszło, w trakcie biegu przedawnienia nie może dojść do jego przerwania – a to już kwestia od dłużnika właściwie niezależna.

Bieg przedawnienia – kiedy zostaje przerwany?

Bieg przedawnienia długu może zostać przerwany – przyczynia się do tego każda sytuacja, w wyniku której termin przedawnienia roszczeń należy ponownie liczyć od początku. Jakiego rodzaju czynności wliczane są do przyczyn, gdy bieg przedawnienia liczy się od nowa?

Zgodnie z zapisami zawartymi w artykule 123 Kodeksu cywilnego do przerwania biegu terminu przedawnienia dochodzi:

  • „przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia;
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.”

 

W obecnych czasach, chociaż instytucja przedawnienia długów jest prawnie uzasadniona, to rzadko dochodzi do sytuacji, w której zadłużenie faktycznie ulega przedawnieniu. Wierzyciel ma zazwyczaj odpowiednie siły i możliwości, by walczyć o należne mu środki i doprowadzenie do spłaty długu.

PORADY EKSPERTÓW

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO