RODO

Subra GRP sp. z o.o. zobowiązuje się chronić Państwa prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z regulaminem witryny internetowej oraz innymi dokumentami, do których zawiera odniesienia, określa rodzaje danych osobowych gromadzonych przez naszą kancelarię, jak również sposób gromadzenia i przetwarzania tych informacji oraz precyzuje komu nasza kancelaria  je przekazuje w związku ze świadczeniem swoich usług, a ponadto określa pewne prawa i opcje przysługujące Państwu w tym zakresie.

 Subra GRP sp. z o.o. jest właścicielem i operatorem niniejszej strony internetowej oraz strony .

Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe?

Za Państwa dane osobowe odpowiedzialna jest Subra GRP sp. z o.o. W celach przewidzianych w obowiązującym prawie dotyczącym ochrony danych osobowych (w szczególności w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 („RODO”)), Państwa dane osobowe będą administrowane przez spółkę powiązaną lub przedsiębiorstwo zależne od Subra GRP sp. z o.o., któremu powierzyliście Państwo wykonanie zlecenia lub które świadczy na Państwa rzecz usługi bądź też prowadzi z Państwem korespondencję, a każdy taki podmiot uważany jest za niezależnego administratora Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich takich podmiotów.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Nasza spółka gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:

 • Dane Potwierdzające Tożsamość oraz Dane Kontaktowe włączając imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzenia, stan cywilny, numer paszportu, historię zatrudnienia, informacje dotyczące wyksztalcenia czy doświadczenia zawodowego, status podatkowy, numer referencyjny pracownika, stanowisko i funkcję, jak również inne dane osobowe dotyczące Państwa preferencji istotnych dla świadczonych przez nas usług;
 • Dane Finansowe i Dane dotyczące Płatności włączając Państwa rachunek bankowy oraz inne dane niezbędne do przetwarzania płatności i zwalczania nadużyć finansowych;
 • Informacje Biznesowe włączając informacje przekazane podczas trwania stosunku umownego czy też relacji klient-usługodawca pomiędzy Państwem czy też Państwa organizacją a Subra GRP sp. z o.o. lub też w inny sposób dobrowolnie przekazane przez Państwa lub Państwa organizację;
 • Informacje istotne z punktu widzenia świadczonych przez nas usług windykacji, konsultingu, udzielanych przez nas porad prawnych, w tym dane osobowe istotne z punktu widzenia wszelkich sporów, skarg, dochodzeń, spraw arbitrażowych lub innych porad, o których udzielenie zostaliśmy poproszeni przez naszych klientów;
 • Dane dotyczące Profilu i Użytkowania włączając hasła do stron internetowych Subra GRP sp. z o.o. czy też platform bądź serwisów zabezpieczonych hasłem, Państwa preferencje w sprawie otrzymywania od naszej spółki informacji marketingowych, Państwa preferencje dotyczące komunikacji, jak również informacje o tym jak Państwo korzystają z naszych stron internetowych włączając usługi, które Państwo przeglądali lub wyszukiwali, czas odpowiedzi strony internetowej, błędów przy ściąganiu danych, czas odwiedzin strony oaz informacje dotyczące interakcji ze stroną (takie jak przewijanie strony, klikanie oraz treści, na które nakierowano wskaźnik myszy);
 • Dane Techniczne włączając informacje gromadzone podczas odwiedzania naszych stron internetowych, adres Protokołu Internetowego (IP), dane logowania, rodzaj przeglądarki oraz jej wersja, rodzaj urządzenia, ustawienia strefy czasowej, rodzaje wtyczek przeglądarki oraz ich wersje, system operacyjny i platformę operacyjną.
 • Dane dotyczące Fizycznego Dostępu odnoszące się do szczegółów Państwa odwiedzin w naszych siedzibach;
 • Wrażliwe dane osobowe: W ramach świadczenia usług windykacji, konsultingu i obsługi prawnej na rzecz naszych Klientów możemy reprezentować Państwa lub Państwa organizację w sprawach dotyczących kwestii prawnych wymagających gromadzenia i wykorzystania Państwa wrażliwych danych osobowych takich jak: informacje o Państwa działalności zawodowej, w związkach zawodowych, zdrowiu fizycznym i psychicznym, dane finansowe.

W sytuacji, gdy przetwarzamy wrażliwe dane osobowe w toku świadczenia wyżej wspomnianych i podobnych usług, ma to na celu wsparcie Państwa lub Państwa organizacji w ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń bądź też wsparcie Państwa lub Państwa organizacji w wypełnieniu praw i obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

Informacje dotyczące innych osób

Jeśli uzyskamy od Państwa dane dotyczące osób innych niż Państwo, Państwa pracownicy, kontrahenci, doradcy czy dostawcy, są Państwo zobowiązani zapewnić, że osoby te rozumieją w jaki sposób dane ich dotyczące będą wykorzystywane oraz że wyrazili zgodę na ujawnienie tych danych naszej spółki, jak również na upoważnienie nas oraz naszych zewnętrznych dostawców usług przez Państwa do wykorzystywania tychże danych.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Okoliczności, w których możemy gromadzić Państwa dane osobowe to między innymi:

 • sytuacje, gdy Państwo lub Państwa organizacja zwraca się do naszej spółki o windykację, zakup wierzytelności lub obsługę prawną;
 • sytuacje, gdy Państwo lub Państwa organizacja oferuje świadczenie usług bądź też świadczy usługi na rzecz naszej kancelarii;
 • sytuacje, gdy Państwa dane osobowe są nam dostarczane przez podmioty trzecie z uwagi na fakt, że Państwa osoba stanowi obiekt porady prawnej lub Państwa dane w inny sposób znalazły się w poradzie prawnej, o której udzielenie zostaliśmy poproszeni przez klienta będącego takim podmiotem trzecim (przykładowo, gdy zostaliśmy poproszeni o udzielenie porady w sporach z zakresu prawa pracy lub gdy stanowią Państwo obiekt dochodzenia, o którego przeprowadzenie zostaliśmy poproszeni);
 • sytuacje, gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, czy też w formie pisemnej lub gdy uzyskujemy od Państwa informacje w sposób bezpośredni włączając rozmowy z naszymi prawnikami, konsultantami i innymi członkami zespołu;
 • sytuacje, gdy Państwo lub Państwa organizacja przeszukuje, wypełnia formularz lub wysyła zapytanie czy też w inny sposób wchodzi w interakcje z naszą stroną internetową lub inną platformą online;
 • poprzez wysyłanie zapytań do Państwa organizacji czy też innych organizacji, z którymi pozostawali Państwo w jakichkolwiek relacjach takich jak poprzedni pracodawca czy instytucja edukacyjna lub też ze źródeł osób trzecich takich jak agencje rządowe, biuro informacji kredytowej, dostawcy usług informacyjnych lub z powszechnie dostępnych rejestrów.

Jeśli nie przekażą Państwo danych osobowych

W sytuacjach, w których zobowiązani jesteśmy do gromadzenia danych osobowych na mocy prawa lub w celu wywiązania się ze złożonego przez Państwa zlecenia czy wykonania zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie przekażą na naszą prośbę danych osobowych, możemy nie mieć możliwości wykonania zlecenia lub zawartej z Państwem umowy lub umowy, którą chcemy zawrzeć. W takiej sytuacji możemy zostać zmuszeni do anulowania ustaleń czy zawartej z Państwem umowy, jednakże wtedy powiadomimy Państwa o zaistnieniu takich okoliczności.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

 • aby wykonać umowę lub podjąć działania związane z umową przed zawarciem umowy, z Państwem lub Państwa organizacją. W tym:
  • by zarejestrować Państwa, jako klientów Subra GRP sp. z o.o.;
  • by świadczyć i zarządzać windykacją, obsługą prawną lub innymi usługami czy rozwiązaniami zgodnie ze złożonym przez Państwa lub Państwa organizację zleceniem;
  • by dokonywać płatności, wystawiać faktury i odbierać należności; 
  • oraz by weryfikować aplikacje w odpowiedzi na zamieszczoną ofertę pracy.
 • Zgodnie z wymaganiami Subra GRP sp. z o.o. do prowadzenia działalności i realizacji uzasadnionych interesów, w szczególności:
  • by administrować i zarządzać relacją z Państwem, włączając księgowość, audyty, jak również podejmowanie innych kroków związanych z realizacją naszej relacji biznesowej w szczególności identyfikowanie osób umocowanych do reprezentowania naszych Klientów, dostawców czy usługodawców;
  • by przeprowadzać weryfikację danych, o ile kancelaria zostanie do tego upoważniona;
  • by analizować i udoskonalać nasze usługi i komunikację oraz by monitorować zgodność z naszą polityką i standardami;
  • by zarządzać dostępem do naszych biur oraz w celach zapewnienia bezpieczeństwa;
  • by chronić bezpieczeństwo komunikacji oraz innych systemów oraz by zapobiegać i wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa, oszustwa oraz inne szkodliwe czy przestępcze działania;
  • dla celów ubezpieczeniowych;
  • by wykonywać lub bronić naszych praw bądź też by zastosować się do orzeczeń sądu;
  • by udzielać porad prawnych i świadczyć usługi prawne na rzecz naszych klientów; oraz
   • by komunikować się z Państwem w celu bieżącego informowania o najnowszych osiągnięciach, ogłoszeniach i innych kwestiach związanych z naszymi usługami i rozwiązaniami (włączając spotkania informacyjne, newslettery i inne informacje), wydarzeniami i inicjatywami; by wysyłać Państwu szczegóły badań zadowolenia Klienta, kampanii marketingowych, analiz rynku i innych działań promocyjnych; oraz
   • by zbierać informacje dotyczące Państwa preferencji w celu spersonalizowania i ulepszenia jakości naszej komunikacji z Państwem.
 • Do celów określonych przepisami prawa, w tym do prowadzenia dokumentacji, sprawdzania zgodności lub kontroli i rejestracji (np. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, oceny sytuacji finansowej, zapobiegania przestępstwom i oszustwom i ich wykrywania, sankcji handlowych i przepisów dotyczących embarga). Może obejmować to automatyczne sprawdzanie podanych przez Państwa danych osobowych dotyczących Państwa tożsamości w odpowiednich bazach danych i kontaktowanie się z Państwem w celu potwierdzenia tożsamości lub rejestrowania naszej komunikacji w celu zapewnienia zgodności.
 • W sytuacjach, gdy udzielacie Państwo zgody:
  • by komunikować się z Państwem, abyście byli Państwo na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, ogłoszeniami i innymi informacjami o naszych usługach i rozwiązaniach (w tym briefingach, biuletynach i innych informacjach), wydarzeniach i inicjatywach; do wysyłania szczegółów dotyczących ankiet klientów, kampaniach marketingowych, analizach rynku lub innych działaniach promocyjnych,
  • abyśmy mogli zbierać informacje o Państwa preferencjach w celu personalizacji i poprawienia jakości naszej komunikacji z Państwem.

Będziemy przekazywać Państwu informacje marketingowe wyłącznie w sytuacji, gdy dokonali Państwo wyboru, w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane, wyrażając wolę otrzymywania takiej komunikacji oraz gdy otrzymali Państwo możliwość zrezygnowania w dowolnym momencie z otrzymywania takich informacji.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji mających wpływ czy też tworzących profile inne niż wskazane powyżej.

Ujawnienie Państwa danych osobowych

Przekazujemy Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • przedsiębiorstwom będącym naszym podmiotem zależnym lub spółką stowarzyszoną celu świadczenia Państwu usług opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • stronom trzecim włączając niektórych usługodawców, z którymi zawarliśmy umowę w związku ze świadczonymi przez nas usługami obsługi prawnej takimi jak: adwokaci i radcowie prawni, konsultanci, mediatorzy czy biegli i inni specjaliści w zakresie prawa włączając kancelarie prawne zapewniające specjalistyczne czy zagraniczne doradztwo prawne, tłumaczy, podmioty oceniające usługi edukacyjne, kurierów i inne niezbędne podmioty;
 • jeśli zgromadziliśmy Państwa dane osobowe w toku świadczenia usług na rzecz któregokolwiek z naszych Klientów możemy ujawnić je temu Klientowi oraz, w sytuacjach, w których jest to dozwolone przez prawo, innym osobom w celu świadczenia tych usług;
 • stronom trzecim, w oparciu o zasady poufności, dla celów uzyskania informacji zwrotnej dotyczącej świadczenia usług przez kancelarię by umożliwić nam weryfikację naszych wyników jak również doskonalenie i promowanie naszych usług;
 • spółkom świadczącym usługi kontroli w kierunku prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, redukcji ryzyka kredytowego oraz w celu zapobiegania oszustwom i przestępstwom, jak również spółkom świadczącym usługi pokrewne włączając instytucje finansowe, agencje informacji kredytowej oraz organy regulacyjne, którym takie dane osobowe są przekazywane;
 • sądom, organom ścigania, organom regulującym, urzędnikom państwowym lub pełnomocnikom lub innym stronom, gdy jest to w sposób uzasadniony wymagane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w różnych postępowaniach lub dla celów alternatywnego poufnego procesu rozwiązania sporu;
 • usługodawcom, którzy są wewnętrznymi lub zewnętrznymi dostawcami Subra GRP sp. z o.o., w kraju lub za granicą, np. centra usług wspólnych, do przetwarzania danych osobowych w naszymi imieniu oraz wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami dla któregokolwiek z wyżej wskazanych celów;
 • jeśli nabędziemy lub zbędziemy jakiekolwiek przedsiębiorstwa lub aktywa; w takiej sytuacji możemy ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu lub kupującemu takie przedsiębiorstwo lub aktywa, któremu przekażemy lub na którego przeniesiemy jakiekolwiek prawa czy obowiązki.

Dane, które przekazujemy

Gdy przekazujemy Państwa dane do innych krajów, wykorzystujemy, przekazujemy i zabezpieczamy te dane w sposób określony w niniejszej Informacji dotyczącej Polityki Prywatności. W celu świadczenia usług prawnych i innych możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie stosują takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj Państwa miejsca zamieszkania i nie są uznawane przez Komisję Europejska jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Przekazujemy dane osobowe do tych krajów w sytuacjach, gdy jest to wymagane przez usługi, jakie świadczymy na Państwa rzecz lub też, gdy jest to wymagane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z zastrzeżeniem zabezpieczeń, które gwarantują ochronę Państwa danych osobowych, takich jak zaakceptowane przez Komisję Europejską standardowe zapisy umowne.

Wszystkie biura Subra GRP sp. z o.o. zapewniają poziom ochrony danych gwarantujący, co najmniej taką sama ochronę, jaka jest wymagana w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub w celu otrzymania kopii dokumentów dotyczących ochrony Państwa danych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@subra.pl.

 

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, by zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, zmianie, ujawnieniu Państwa danych osobowych lub dostępie do nich przez osoby nieupoważnione.

Ponadto wdrożyliśmy procedury mające na celu podejmowanie działań w przypadku naruszenia danych osobowych i będziemy zawiadamiać zarówno Państwa, jak również odpowiedni organ regulacyjny o naruszeniu w sytuacji, gdy wymaga tego prawo.

Aktualizowanie dotyczących Państwa danych osobowych

W sytuacji, gdy przekazane nam dane osobowe ulegną zmianie, np. jeśli Państwo zmienią adres poczty elektronicznej lub jeśli chcą Państwo anulować jakąkolwiek wysłaną do nas prośbę, lub jeśli dowiedzą się Państwo o nieprawidłowości swoich danych osobowych, prosimy o powiadomienie nas poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@subra.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane faktem, że podane przez Państwa dane osobowe są niedokładne, nieprawdziwe, niewystarczające lub niepełne.

Państwa prawa

W związku z naszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu: Mają Państwo prawo żądać kopii Państwa danych osobowych, które przechowujemy. Istnieją wyjątki od tego prawa , na przykład mogą Państwo otrzymać odmowę dostępu jeśli udostępnienie Państwu tych danych stanowiłoby jednocześnie ujawnienie danych osobowych dotyczących innej osoby, lub jeśli jesteśmy zobowiązani nie ujawniać takich danych na podstawie obowiązujących przepisów. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, które przechowujemy. W tym celu prosimy skontaktować się z nami używając danych kontaktowych wskazanych poniżej.
 • Prawidłowość: Naszym celem jest zadbanie o to, by Państwa dane osobowe były prawidłowe, aktualne i kompletne. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami za pośrednictwem  formularza kontaktowego, by poinformować nas, jeśli którekolwiek z Państwa danych osobowych są nieprawidłowe lub też uległy zmianie, byśmy mogli zapewnić aktualność Państwa danych osobowych.
 • Sprzeciw: W pewnych okolicznościach mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych i wystąpienia do nas z żądaniem zablokowania, usunięcia lub ograniczenia Państwa danych osobowych. Jeśli chcieliby Państwo byśmy zaprzestali używania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt za formularza kontaktowego.
 • Przenoszenie: Mają Państwo prawo żądać przesłania Państwu lub innemu administratorowi danych swoich danych osobowych w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 • Usunięcie: Mają Państwo prawo usunąć swoje dane osobowe, gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub też, gdy, między innymi, Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 
 • Skargi: Jeśli uważają Państwo, że naruszone zostały zasady ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego lub też dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Mogą Państwo w każdym momencie skorzystać z wyżej wskazanych praw kontaktując się z nami pod adresem: biuro@subra.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i przesyłając nam jednocześnie dowód tożsamości np. kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w całości lub  w części. W celu wycofania swojej zgody prosimy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się pod linkiem rezygnacji zawartym w każdej wiadomości marketingowej przesłanej do Państwa lub też skontaktować się z nami pod adresem: biuro@subra.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Po otrzymaniu przez nas zawiadomienia, że wycofali Państwo swoja zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach, na które początkowo wyrazili Państwo zgodę, o ile nie istnieje żadna inna podstawa prawna dla przetwarzania danych. Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych w celach świadczenia usług prawnych. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak to konieczne, by zrealizować cele, dla których dane te zostały zebrane, włączając cele wywiązania się z jakichkolwiek wymogów prawnych, księgowych czy sprawozdawczych, w sytuacjach gdy Subra GRP sp. z o.o. zobowiązana jest do dochodzenia lub obrony roszczeń, do momentu zakończenia stosownego okresu przechowywania lub do momentu, gdy stosowne roszczenia zostaną zaspokojone. By uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych okresów przechowywania Państwa danych osobowych określonych w naszej polityce przechowywania, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@subra.pl.

Po wygaśnięciu stosownego okresu przechowywania, w sposób bezpieczny zniszczymy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi prawami i regulacjami. 

Zmiany naszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszej Polityki Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w sposobie, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe lub też zmian w wymogach prawnych. Wszelkie przyszłe zmiany Polityki Prywatności będą opublikowane na stronie internetowej oraz, w odpowiednich sytuacjach, przesłane Państwu na adres mailowy. Zachęcamy do częstego sprawdzania aktualizacji lub zmian w naszej Polityki Prywatności. 

Dane Kontaktowe

Pytania, komentarze i wnioski dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane. Prosimy je nadsyłać do Zespołu ds. Prywatności na adres poczty elektronicznej: biuro@subra.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Subra GRP sp. z o.o. ul. Siemońska 1, 42-500 Bedzin.

Kontakt

Jeśli:

 • chcieliby Państwo uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa;
 • uważają Państwo, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są niepoprawne; lub
 • mają Państwo jakieś pytania w związku z informacją dotyczącą prywatności i danych osobowych;

prosimy o kontakt i zobowiązujemy się podjąć właściwe kroki, by zająć się tymi sprawami w najkrótszym możliwym terminie. W pewnych przypadkach zapewnienie Państwu dostępu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy może być niemożliwe jeśli ujawnienie tych danych stanowiłoby naruszenie naszych zobowiązań prawnych wobec Klienta lub też jeśli uniemożliwia to obowiązujące prawo lub regulacje.

Skontaktuj się z nami

Bezpłatnie sprawdzimy Twojego dłużnika.

lub

Wyślij do nas swój numer telefonu:

Wybierz dogodny termin, a my oddzwonimy.

lub

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.