Ugoda z firmą windykacyjną

przedawnienie długu

Ugoda z firmą windykacyjną

Opóźnienia w płatnościach, rosnące zadłużenie i widmo nieuchronnej egzekucji komorniczej – czy można tego uniknąć? Jak poradzić sobie z długami i spłacić zobowiązania bez udziału sądu?

Współpraca przedsiębiorcy z firmą windykacyjną

Chcąc odzyskać zaległe należności, z których nie wywiązują się kontrahenci, przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z pomocy firm windykacyjnych, które w sposób skuteczny są w stanie wyegzekwować zadłużenie. Jednym z rozwiązań w odzyskiwaniu długów jest podpisanie stosownej ugody, która pozwoli na ustalenie zasad spłaty zadłużenia bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Czy warto podpisać ugodę i jakie niesie to ze sobą korzyści dla dłużnika?

Co możesz zyskać podpisując ugodę?

Zgodnie z art. 917 kodeksu cywilnego, przez ugodę “strony czynią sobie wzajemne ustępstwa
w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący, lub mogący powstać
.”

Co to znaczy? Ugoda jest rodzajem umowy dwustronnej, czyli takiej, która zobowiązuje obie strony do pewnych kompromisów, których oczywistym celem jest możliwie jak najszybsza, całkowita spłata zadłużenia. Ponadto, zawarcie umowy jest nie tylko jednoznaczne z zawieszeniem prowadzenia dalszych czynności windykacyjnych (dotyczących ww. umowy), ale także informacje o długu zostaną zastrzeżone w rejestrach dłużników, dzięki czemu dłużnik nie traci wiarygodności
u innych kontrahentów. Firmie windykacyjnej w imieniu wierzyciela, zależy na polubownym rozwiązaniu sytuacji, dlatego ustalane są dogodne dla obu stron warunki spłaty zadłużenia, biorąc pod uwagę możliwości finansowe dłużnika.

Ustalenie sposoby spłaty długu, a także określenie terminów i wysokości rat zadłużenia powoduje zatrzymanie procesu windykacyjnego i naliczanie odsetek. Na co może liczyć dłużnik, podpisując ugodę? Jak już zostało wspomniane, jednym z ważniejszych elementów zawieranej ugody jest określenie harmonogramu spłaty zadłużenia, ale na tym nie koniec. Wierzyciel często skłonny jest do zrzeczenia się części, a nawet całości naliczonych odsetek, jak również może dojść do zrzeczenia się dochodzenia części przeterminowanego zobowiązania. Firma windykacyjna może również zaproponować odroczenie lub wydłużenie terminu realizacji zaległej płatności.

Co powinna zawierać poprawnie sporządzona ugoda?

Ugoda zawarta między stronami powinna zawierać następujące elementy:

  1. oświadczenie dłużnika potwierdzające przyjęcie długu w kwocie wskazanej na ugodzie;
  2. datę oraz miejsce zawarcia ugody;
  3. określenie stron ugody (zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze przedsiębiorców);
  4. dokładne określenie stosunku prawnego, którego dotyczy ugoda;
  5. precyzyjne określenie kwoty należnej wierzytelności oraz dokumentów, które ją potwierdzają;
  6. sposób spłaty zadłużenia, tj. harmonogram spłat, wysokość rat, itd.;
  7. wyszczególnienie wszystkich dodatkowych ustępstw wierzyciela na rzecz dłużnika, m.in. wydłużenie terminu płatności, zmniejszenie kwoty długu z tytułu anulowania odsetek, itd.;
  8. określenie sposobu zabezpieczenia wykonania ugody przez dłużnika w przypadku niewywiązania się z warunków ugody;
  9. podpisy obu stron, złożone na każdej ze stron ugody.

Poprawnie sporządzona ugoda może okazać się zakończeniem sporów związanych z zaległościami oraz stanowić zabezpieczenie dla obu stron. Wierzyciel zyskuje zabezpieczenie swoich interesów oraz pewność odzyskania należności, natomiast dłużnik otrzymuje szansę na spłatę długu na dogodnych dla siebie warunkach, bez obaw o dalsze czynności windykacyjne czy pojawienie się w krajowych rejestrach dłużników.

Wyszukaj porady

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak tylko możemy. 

Skontaktuj się z nami

Bezpłatnie sprawdzimy Twojego dłużnika.

lub

Wyślij do nas swój numer telefonu:

Wybierz dogodny termin, a my oddzwonimy.

lub

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.